Arabic religion vocabulary


EnglishStandard ArabicTransliterationEgyptian ArabicTransliteration
religionدين (ج) أديانdiin (pl.) adyaan''''
sectطائفة (ج) طوائفTaa'ifa (pl.) Tawaa'if''Tayfa (pl.) Tawaa'if
denominationمذهب (ج) مذاهبmadhab (pl.) madaahib''mazhab (pl.) mazaahib
Islamالإسلامal-islaam''''
Muslimمسلمmuslim''''
Sunniسنّي (ج) سنّةsunni (pl.) sunna''''
Shi'iteشيعي (ج) شيعةšii3i (pl.) šii3a''''
Alawiteعلوي3alawi''''
Christianityالمسيحيةal-masiiHiyya''il-masiHiyya
ChristianمسيحيmasiiHi''''
Coptقبطي (ج) أقباطqibTi (pl.) aqbaaT'''ibTi (pl.) a'baaT
Maroniteماروني (ج) موارنةmaaruuni (pl.) mawaarina''maruuni (pl.) mawaarina
Orthodoxأورثودوكسortodoks''''
Catholicكاثوليكkatoliik''''
Protestantبروتستانتbrotestaant''''
Judaismاليهوديةal-yahuudiyya''''
Jewيهودي (ج) يهودyahuudi (pl.) yahuud''yihuudi (pl.) yihuud
Reform Judaismاليهودية الإصلاحيةal-yahuudiyya l-iSlaaHiyya''''
Conservative Judaismاليهودية المحافظةal-yahuudiyya l-muHaafiZa''il-yahuudiyya l-muHafZa
Orthodox Judaismاليهودية الأرثودوكسيةal-yahuudiyya l-ortodoksiyya''''
Druzeدروزي (ج) دروزdruuzi (pl.) druuz''''
Hinduismالهندوسيةal-hinduusiyya''''
Buddhismالبوذيةal-buudiyya''il-buudiyya
Baha'ismالبهائيةal-bahaa'iyya''''
SufismالصوفيةaS-Suufiyya''''
Sikhismالسيخيةas-siixiyya''''
Jainismالجانيةal-jaaniyya''''
Zoroastrianismالزرادشتيةaz-zaraadištiyyas''''
TaoismالطاويةaT-Taawiyya''''
paganism (pagan)وثنية (وثني)wataniyya (watani)''wasaniyya (wasani)
atheism (atheist)الإلحاد (ملحد)al-ilHaad (mulHid)''''
secularismعلمانية3ilmaaniyya''''
monotheismتوحيديةtawHiidiyya''''
infidelكافر (ج) كفارkaafir (pl.) kuffaar''''

creation theoryنظرية الخلقnaZariyyat al-xalq''naZariyyat il-xal'
theologyالإلهياتal-ilhiyyaat''''
creedعقيدة (ج) عقائد دينية3aqiida (pl.) 3aqaa'id diiniyya''3aqiida (pl.) 3aqaayid diiniyya
(a) godاله (ج) آلهةilaah (pl.) aaliha''''
God*اللهallaah''''
lordرب (ج) أربابrabb (pl.) arbaab''''
Satan, the devilالشيطان (ج) الشياطينaš-šeiTaan (pl.) aš-šayaaTiin''iš-šiTaan (pl.) iš-šayaTiin
messiahمسيحmasiiH''''
saviorمخلّصmuxalliS''''
Jesusيسوع | عيسىyasuu3 (used by Christians); 3iisa (used by Muslims)''''
angelملاك (ج) ملائكةmalaak (pl.) malaa'ika''malaak (pl.) malayka
heaven, paradiseالجنةal-janna''ig-ganna
hellالنارan-naar (lit. "the fire")''''
 الجحيمal-jaHiim''gaHiim
 الجهنمal-juhannam''gahannam
crossصليب (ج) صلبانSaliib (pl.) Sulbaan''Siliib (pl.) Sulbaan
crescentهلالhalaal''''
star of Davidنجمة داوودnajmat daawuud''nigmit dawuud

mosqueجامع (ج) جوامعjaami3 (pl.) jawaami3''gaami3 (pl.) gawaami3
 مسجد (ج) مساجدmasjid (pl.) masaajid  
prayer niche in mosquesمحراب (ج) محاريبmiHraab (pl.) maHaariib''''
minaretمأذنة (ج) مآذنma'dana (pl.) ma'aadinمدنة (ج) مدنmadna (pl.) midan
call to prayerاذانadaan''adaan
muezzinمؤذنmu'addin''mu'azzin
minbar (pulpit)منبر (ج) منابرminbar (pl.) manaabir''mimbar (pl.) manaabir
Friday sermonخطبةxuTba''''
imamامام (ج) أئمةimaam (pl.) a'ima''''

churchكنيسة (ج) كنائسkaniisa (pl.) kanaa'isكنيسة (ج) كنايسkiniisa (pl.) kanaayis
shrineمزار (ج) مزاراتmazaar (pl.) mazaaraat''''
altarمذبح (ج) مذابحmadbaH (pl.) madaabiH''mazbaH (pl.) mazaabiH
sanctuaryهيكل (ج) هياكلheikal (pl.) hayaakil''''
synagogueكنيسkaniis''''
templeمعبد (ج) معابدma3bad (pl.) ma3aabid''''
monasteryدير (ج) أديارdeir (pl.) adyaar''deir (pl.) adyira
monkراهب (ج) رهبانraahib (pl.) ruhbaan''''
nunراهبةraahiba''rahba
priestقسيس (ج) قسسqassiis (pl.) qusus'''assiis (pl.) 'usus
bishopأسقف (ج) أساقفusquf (pl.) asaaqif''us'uf (pl.) asa'fa
the Popeالباباal-baaba''''
rabbiحاخام (ج) حاخاماتHaaxaam (pl.) Haaxaamaat''Haxaam (pl.) Haxamaat
prophetنبي (ج) أنبياءnabi (pl.) anbiyaa'''nabi (pl.) anbiya

the (holy) Qur'anالقرآن (الكريم)al-qur'aan (al-kariim)''''
chapter from the Qur'anسورة (ج) سورsuura (pl.) suwar''''
verse from the Qur'anآية (ج) آياتaaya (pl.) aayaat''''
the Bibleالكتاب المقدسal-kitaab al-muqaddas''ik-kitaab il-mu'addas
the New Testamentالعهد الجديدal-3ahd al-jadiid''il-3ahd ig-gidiid
the Gospelsالإنجيلal-injiil''il-ingiil
the Old Testamentالعهد القديمal-3ahd al-qadiim''il-3ahd il-'adiim
the Torahالتوراةat-tooraah''''

the pillars of Islamأركان الإسلامarkaan al-islaam''''
profession of faithشهادةšahaada''''
prayerصلاةSalaah''''
fastingصومSoom''''
alms-givingزكاةzakaah''''
pilgrimage to MeccaحجHajj''Hagg
minor pilgrimageعمرة3umra''3omra
permitted by IslamحلالHalaal''''
forbidden by IslamحرامHaraam''''

massقداس (ج) قداديسquddaas (pl.) qadaadiis'''oddaas (pl.) 'adadiis
(Christian) saintقديسqiddiis'''iddiis
psalmمزمور (ج) مزاميرmazmuur (pl.) mazaamiir''mazmuur (pl.) mazamiir
hymnترنيمة (ج) ترانيمtarniima (pl.) taraaniim''tarniima (pl.) taraniim
rosaryمسبحة (ج) مسابحmisbaHa (pl.) masaabiH''''
the Ten Commandmentsالوصايا العشرal-waSaaya l-3ašr''''
(Christian) sermonوعظةwa3Za''''

feastعيد (ج) أعياد3iid (pl.) a3yaad''''
Eid al-Fitrعيد الفطر3iid al-fiTr''''
   العيد الصغيرil-3iid iS-Soġayyar
Eid al-Adhaعيد الأضحى3iid al-aDHa''''
   العيد الكبيرil-3iid ik-kibiir
Leilat al-Qadrليلة القدرleilat al-qadr''leilit il-'adr
Christmasعيد الميلاد3iid al-miilaad''''
   كريسماسkrismas
Epiphanyعيد الغطاس3iid al-ġiTaas''''
Palm Sundayأحد الشعانينaHad aš-ša3aaniin''Hadd iš-ša3aniin
 أحد السعفaHad is-sa3af''Hadd iz-za3af
Holy Weekالاسبوع العظيمal-usbuu3 al-3aZiim''''
Easterعيد القيامة3iid al-qiyaama''3iid il-'iyaama
Pentecostحلول الروح القدسHuluul ar-ruuH al-qudus''''
 العنصرةal-3anSara''''
Ascensionعيد الصعود المجيد3iid aS-Su3uud al-majiid''3iid iS-Su3uud il-magiid
Annunciationعيد البشارة المجيد3iid al-bišaara l-majiid''3iid il-bišaara l-magiid
Good Fridayالجمعة العظيمةal-jum3a l-3aZiima''ig-gom3a l-3aZiima
Rosh Hashanaعيد رأس السنة3iid ra's as-sana''3iid raas is-sana
Yom Kippurيوم الغفرانyoom al-ġufraan''''
Channukahعيد الأنوار3iid al-anwaar''''
Purimعيد المساخر3iid al-masaaxir''''
Pesach/Passoverعيد الفصح3iid al-fiSH''''

to believe inأمن - يؤمن (إيمان) بـamana - yu'minu (iimaan) bi''''
to worshipعبد - يعبد (عبادة)3abada - ya3budu (3ibaada)''3abad - yi3bid (3ibaada)
to prayصلى - يصلي (صلاة)Salla - yuSalli (Salaah)''''
to fastصام - يصوم (صوم | صيام)Saama - yaSuumu (Soom/Siyaam)''''
to blessبارك - يبارك (مباركة)baaraka - yubaariku (mubaaraka)''baarik - yibaarik (baraka)
blessingبركة (ج) بركاتbaraka (pl.) barakaat''''
to repentتاب - يتوب (توبة)taaba - yatuubu (tooba)''''
repentanceتوبةtooba''''
to ask forgivenessاستغفر - يستغفر (استغفار)istaġfara - yastaġfiru (istiġfaar)''''
to grant forgiveness to s.o. forغفر - يغفر (غفران) ــ لـġafar - yaġfiru (ġufraan) s.o. li''ġafar - yuġfur (ġufraan) s.o. li
forgivenessغفرانġufraan''''
to have mercyرحم - يرحم (رحمة)raHima - yarHamu (raHma)''raHam - yirHam (raHma)
mercyرحمةraHma''''
fateقدر (ج) أقدارqadr (pl.) aqdaar''''
moralsأخلاقaxlaaq''axlaa'
soul, spiritروح (ج) أرواحruuH (pl.) arwaaH (fem.)''''
holyمقدسmuqaddas''mu'addas
to convert to (lit. embrace)اعتنق – يعتنق (اعتناق)i3tanaqa - ya3taniqu (i3tinaaq)''''
to convert to Islamأسلم - يسلم (اسلام)aslama - yuslimu (islaam)''''
to convert to Christianityتنصر - يتنصر (تنصر)tanaSSara - yatanaSSaru (tanaSSur)''''
to convert to Judaismتهود - يتهود (تهود)tahawwada - yatahawwadu (tahawwud)''''
to apostatize, become an unbelieverألحد - يلحد (الحاد)alHada - yulHidu (ilHaad)''''
to leave Islamارتد - يرتد (ارتداد) عن الإسلامirtadda - yartaddu (irtidaad) 3an al-islaam''''
to engage in (Christian) missionary workبشر - يبشر (تبشير)baššara - yubašširu (tabšiir)''baššar - yibaššar (tabšiir)
missionaryداعيةdaa3iya''''
prosyletizationدعوىda3wa''''
to make confessionاعترف - يعترف (اعتراف)i3tarafa - ya3tarifu (i3tiraaf)''''
to sacrificeضحى - يضحي (تضحية) بـDaHHa - yuDaHHi (taDHiya) bi''''
sacrifice (or victim)ضحية (ج) ضحاياDaHiya (pl.) DaHaaya''''
goodخيرxeir''''
evilشرšarr''''
blasphemyتجديفtajdiif''tagdiif
resurrectionقيامةqiyaama'''iyaama
Judgement Dayيوم القيامةyoom al-qiyaama''yoom il-'iyaama
religious, piousمتدينmutadayyin''''
sin (or guilt)ذنب (ج) ذنوبdanb (pl.) dunuub''zamb (pl.) zunuub
sinخطيئة (ج) خطاياxaTii'a (pl.) xaTaaya''xaTiyya (pl.) xaTaaya
miracleمعجزة (ج) معجزاتmu3jiza (pl.) mu3jizaat''mo3giza (pl.) mo3gizaat

* Although many people use الله in English to refer specifically to "the Muslim God," in Arabic the word simply means "God," and is used by Arabic-speaking Muslims, Christians, and Jews to refer to God.


All vocabulary lists